Geliştirdiklerimiz

Color Schemes

Raporlama Modülü

Raporlama; İdareyi temsilen kontrol teşkilatı ile birlikte yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan isterlere istinaden, üretilecek raporların hazırlandığı modüldür. Bu modülde, Emlak Yazılımında kayıtlı taşınmazların tüm öznitelik bilgilerine göre (il, ilçe, mahalle, ada, parsel, pafta, yüzölçümü, cinsi, malik adı, şerhler, beyanlar, kütük-sayfa-sıra numarası vb.), Kiralama modülündeki; kiracı, sözleşme, tahakkuklar, tahsilatlar ya da kurum bünyesinde bulunan diğer uygulamaların içeriğinde bulunan bilgilere istinaden raporlama yapılabilmektedir. Raporlar, herhangi bir kodlamaya gerek duyulmadan uygulama menülerine, sayfaların altına; liste olarak, ya da listelerin altına formatlı dosya olarak eklenebilir. Her rapor kullanıcıya verilen yetkiye göre görüntülenebilir. Raporlar standart/matbu formlar olarak da tasarlanabilir. Matbu form olarak tasarlanan bu raporlar *.rtf, *.html, *.xls, *.doc , *.xlsx, *.docx formatlı dosya olarak indirilebilir yapıda hazırlanabilir. Raporlar, listeler ya da matbu formlar uygulamaların istenilen bölümüne liste veya liste eki olarak da eklenebilir.

Sistem Yönetimi: Tüm modüllerin menü ve sayfa yapılarının, kullanıcılarının, kullanıcı gruplarının, kullanıcı yetkilerinin görme, ekleme, değiştirme ve silme şeklinde ayrı ayrı ayarlanabildiği modüldür.

Raporlama ve Sistem Yönetiminin Özellikleri:

 • Kullanıcı, kullanıcı grubu tanımlama, grupların yetkilerini ayarlama, kullanıcıyı gruplara atama
 • Sayfa bazında, ya da kayıt bazında yetki ayarlama
 • Sistem Üzerinden Dizayn Edilebilir Menü Hazırlama
 • Yetkilere Göre Dinamik Menüler
 • Excel, Rtf ve HTML formatları Matbu Form Oluşturabilme ve Bu oluşturulan Matbu Formları İstenilen Bir Sayfaya İliştirilebilme
 • SQL ile rapor hazırlama ve oluşturulan bu raporların yetkilerinin ayarlanarak programdaki istenilen menüye ya da sayfaya atanması
 • Her kullanıcının açılışta ekranına düşmek üzere, yapması gereken ya da eksik işlerle ilgili Hatırlatmalar hazırlanması vb. işlerdir.
 • LESS CSS

  E-Ödeme Sistemi

  E-Ödeme Sistemi; Kiracılar, sizin web sitesinden oturduğu taşınmaza ait kira borcunu sorgulayabilir, E-Ödeme Sistemi üzerinden borçlarını kredi kartıyla kolay bir şekilde ödeyebilir. Ayrıca gelecek aylar için otomatik ödeme talimatı verebilir. Yaptığı ödemelerin listesine makbuz bilgilerine ulaşabilir. Kiracılar elektik faturasını öder gibi banka şubesinden borcunu ödeyebilir. Yapılan ödeme bilgisi online olarak Kurumun sistemine düşer.

  E-Ödeme Sisteminin Özellikleri

 • Kiralama Ve Diğer Modüllerin Banka Entegrasyonu
 • Kiracı Bilgilerinin Online Banka Sistemine Yansıtılması İçin Web Servisi Hazırlama
 • Bankaca Yapılan Sorgulamaların Loglanması
 • Banka Üzerinden Yapılan Tahsilat Bilgilerinin Hesaplara Yansıtılması
 • Banka Üzerinden Yapılan Tahsilatların İcmal Ve Raporlanması
 • Kiracı Borçlarının Web Sitesinden Kredi Kartı İle Tahsilatı
 • Kiracı Borçlarının Web Sitesi Üzerinden Online Sorgulanması
 • Kira Borçlarının Kredi Kartları İle Tahsilatı
 • Kredi Kartı İle Yapılan Tahsilatların Listelenmesi İşlemleri Yapılabilmektedir
 • LESS CSS

  Emlak Yazılımı

  Taşınmazların tapu bilgileri, taşınmaz kütük bilgileri, imar bilgileri, alım satım bilgileri, fotoğrafları ile taşınmazlar üzerinde yapılan işlemleri barındırmaktadır. Sistem TAKBİS ile uyumlu olduğundan, TAKBİS üzerinden online sorgu yapılabilmekte, sorgulanan taşınmazların bilgileri üzerinde işlemler yapılabilecek şekilde bir havuza atılmakta, TAKBİS sorgulama havuzundaki taşınmazlar ile İdare taşınmaz bilgileri arasındaki farklar kullanıcılara liste olarak sunulabilmektedir.

  Yazılımın Özellikleri:

 • Taşımaz Kütük Bilgileri
 • Taşınmazların Güncel Durum Bilgileri
 • TAKBIS Entegrasyonu (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi)
 • TAKBIS Taşınmaz Havuzu (Sorgulanan Taşınmazlar Havuzda Saklanır Ve Sürekli Olarak TAKBIS'ten Sorgulanmasını Engeller)
 • TAKBIS Havuzu İle Kurum Taşınmazlarının Bilgilerinin Kontrol Edilerek Güncellenmesi
 • Taşınmaz Bilgilerine Belge Ve Fotoğraf Ekleme
 • Taşınmaz Satış İşlemleri
 • Taşınmaz Alım İşlemleri
 • Dava Ve İcra Talebi Oluşturma
 • Seçili Taşınmazla İlgili Oluşturulan Dava Talebinin Safahatının İzlenebilmektedir
 • LESS CSS

  Hesap Yazılımı (Kolay Muhasebe)

  Her taşınmazın kaynağı bir vakıftır. Bu nedenle taşınmazlar üzerinde yapılan alış, satış, kiralama, tahakkuk, tahsilat, dava vb. işlemler taşınmazın maliki olan vakıfla da ilişkilidir. Hesap yazılımı ile İdare tarafından yapılan yeni inşaat ve restorasyon kapsamında ödenen hakkedişler, Kurum taşınmazlarının kiralanması ile ilgili tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin tamamı, ilgili vakfa hissesi oranında gelir ve gider olarak yansıtılmaktadır. Her vakfın gelir ve gideri ayrı ayrı olarak hesaplanarak konsolide edilmektedir.

  LESS CSS

  Kiralama Yazılımı

  Taşınmazlarının kiralanması ile ilgili; ihale işlemleri, kiracılarla yapılan sözleşme işlemleri, kira artış işlemleri, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yürütüldüğü yazılımdır. Emlak, Dava ve İcra yazılımları ile entegre olarak çalışmaktadır.

  Yazılımın Özellikleri:

 • Kiralanan Bağımsız Bölümün Güncel Bilgileri
 • Kira Sözleşme Bilgileri
 • Kiracı, Kefil Bilgileri
 • Mernis Entegrasyonu İle Kiracı Adres Bilgilerinin Sorgulanması
 • Kiralama İle İlgili Tebligat Vb. Matbu Formların Hazırlanması
 • Kiralama Tahakkuk Ve Tahsilat Bilgileri
 • Banka Üzerinden Yapılan Tahsilat Bilgilerinin Anında Hesaplara Yansıtılması
 • Kira Tahakkuklarının Online Banka Sistemlerine Yansıtılması
 • Dava Ve İcra Talebi Oluşturma
 • Hukuk Birimi Tarafından Tahsil Edilen Alacakların Kira Hesaplarına Otomatik Yansıtılması
 • Tahakkuk Ve Tahsilat Raporları
 • Tahakkuk Ve Tahsilat İcmal Raporları
 • Takipte Olan Alacaklar İlişkin Raporlar
 • LESS CSS

  Dava Yazılımı

  Hukuk Servislerinin hukukla ilgili işleri daha hızlı, kolay ve pratik bir şekilde yapabilmesi için geliştirilmiş olup, bu yazılım ile Kurum lehine/aleyhine açılan dava takipleri elektronik ortamda yapılabilmektedir. Dava yazılımında vekâlet ücretleri, soruşturma işlemleri, emsal karar arşivi oluşturma ve hukuki mütalaaların takibi de yapılabilmektedir.

  Yazılımın Özellikleri:

 • Diğer Birimlerde Dava Talep Bilgilerinin oluşturulması
 • Hazırlanan Dava Talebinin Avukata Yönlendirilmesi
 • Talebe Göre Dava Açılması ve Dava Bilgilerinin Girilmesi
 • Kurum Dışından Açılan Dava Bilgilerinin Sisteme Girilmesi ve Avukatlara Yönlendirilmesi
 • Dava ile ilgili hatırlatmaları (Duruşma Günleri, Bilirkişi İncelemesi, Keşif v.s.) günlerini Akıllı telefonlar ve Outlook' a aktarabilme
 • Dava duruşma, karar, temyiz vb. bilgilerinin girilmesinden sonra, bu bilgilerin dava olayları şeklinde listelenmesi
 • Dava cevap dilekçeleri veya karar belgelerini dava ilişkili şekilde sisteme atılması, sınırsız belge ekleme
 • Dava Türleri, Dava Konuları vb. parametreleri tanımlama
 • Dava türlerine veya konularına göre rapor alabilme, raporları istenilen kriterlere göre filtreleyebilme
 • Lehe, Aleyhe sonuçlanan ya da devam eden davaların aşamalarına göre listelenmesi
 • LESS CSS

  İcra Takip Yazılımı

  İcra Takip Yazılımı ile Genel Müdürlükte Hukuk Müşavirliği, Bölgelerde Hukuk Servislerince Kurum lehine/aleyhine açılan İcra takiplerinin elektronik ortamda takibi yapılmaktadır. Bu yazılım ile icra takipleri, sistem tarafından UYAP ile uyumlu XML dosyası oluşturularak başlatılmaktadır. Kurum içinde icra talepleri yazılımlar üzerinden hazırlanmakta yine icra işlemi sonunda yapılan tahsilatlar otomatik olarak ilgili hesaplarına aktarılmaktadır.

  Yazılımın Özellikleri:

 • İcra Talebi Oluşturma
 • İcra Talebine ilişkin Standart/Matbu Formlar
 • Uyap XML dosyası Oluşturma
 • İcra Borç, Alacak ve Masraf Bilgilerinin Girilmesi
 • İcra Tahsilat Bilgilerinin Girilmesi ve Alacaklara Yansıtılması
 • Devam eden, sonuçlanan vb. durumdaki icra taleplerinin raporlanması
 • Yapılan Tahsilatların ilgili Kira ve Dava Bilgileri İle İlişkilendirilmesi
 • LESS CSS

  İhale ve Hakkediş Yazılımı

  Taşınmaz ya da eski eserlerin Yatırım Programına eklenmesi, yatırım programına eklenen taşınmaz ya da eski eserlerin ödenek işlemleri, ihalesi, sözleşmesi, hakkedişlerinin ödenmesi, iş artışları, iş eksilişleri, süre uzatımları işlemlerini yürütmek üzere geliştirilmiştir.

  Çözüm Odaklı Projeler İçin İletişime Geçin